GOLDSMITH ﷯
BRIEF To work closely with the clients to bring their vision to life - updating a traditional Victorian with a classic interior and modern functionality to suit family living. The interior focus was on the beautiful original character of the home, adding contemporary convenience with the finishes and the layout. RESPONSE: To specify, source and supply traditional Hamptons-style inspired KWD finishes with European Oak flooring, marble-inspired porcelain tiles, wool carpet and hall runners, bluestone granite and travertine exterior materials.
GOLDSMITH ﷯
BRIEF To work closely with the clients to bring their vision to life - updating a traditional Victorian with a classic interior and modern functionality to suit family living. The interior focus was on the beautiful original character of the home, adding contemporary convenience with the finishes and the layout. RESPONSE: To specify, source and supply traditional Hamptons-style inspired KWD finishes with European Oak flooring, marble-inspired porcelain tiles, wool carpet and hall runners, bluestone granite and travertine exterior materials.
GOLDSMITH ﷯
BRIEF To work closely with the clients to bring their vision to life - updating a traditional Victorian with a classic interior and modern functionality to suit family living. The interior focus was on the beautiful original character of the home, adding contemporary convenience with the finishes and the layout. RESPONSE: To specify, source and supply traditional Hamptons-style inspired KWD finishes with European Oak flooring, marble-inspired porcelain tiles, wool carpet and hall runners, bluestone granite and travertine exterior materials.